「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その30

今回は 母音が按摩 (an) で子音が b の banの漢字です。
子音 b のキーワードは
1声が b+a =ba で始まる “バット”
2声が b+ o=bo で始まる “帽子”
3声が b+e=be で始まる “ベット”
4声が b+i=bi で始まる “ビール”です。

banの漢字は 2声が無く、1,3,4声が有ります。

先ず1声の ban1 の漢字は、般 <一般>、班 <グループ>、搬 <引っ越す>
の3個です。

フレーズは
「一般的な/ 班長さんは/、引っ越す時/、バット(b1) を按摩屋(an)で振り回す。」
=ban1です。

次、ban3 の漢字は、版 <版>、板 <板> の2個です。
フレーズは 「版画の/ 板は/ 按摩(an) のベット(b3)になる。」=ban3です。

次、 ban4 の漢字は、瓣 <花びら>、半 <半分>、伴 <伴う>、扮 <装う、扮する>、办 <方法>、拌 <かき混ぜる、口論する> の6個です。
フレーズは
「花びらを/ 半分/ 伴う/ おしゃれな/ 方法は/、ビール(b4)を、按摩屋(an)で、かき混ぜ、/ 口論する/。」=ban4です。

次は、各々の漢字の用例と文例を見てみましょう。
ban1 般 <一般>
一般 yi1 ban1 < 普通である >

だから車に乗る時は普通前もって小銭を準備する
所以, 我  一提前零钱   
suo3 yi3        wo3 men0 zuo4 che1 shi2 yi4 ban1 ti2 qian2 zhun3 bei4 hao3 ling2 qian2

彼は歌うのが下手です。         
/ 不好。       
ta1 chang4 ge1 chang4 de0 yi4 ban1 / bu4 hao3     

ban1 班 <グループ>
hang2 ban1 < フライトナンバー >
接班 jie1 ban1 < 引き継ぐ >
shang4 ban1 < 出社する >
班车 mo4 ban1 che1 < 終電、終バス、終列車、最後のチャンス >
shang4 ban1 zu2 < サラリーマン >
同学 tong2 ban1 tong2 xue2 < クラスメート >
bu3 xi2 ban1 < 補習クラス、予備校 >
民航班车站 min2 hang2 ban1 che1 zhan4 < 空港バス乗り場 >

私たちのクラスの人数は、彼のクラスと同じではありません。          
数      跟他样。     
  wo3 men0 ban1 de0 xue2 sheng1 ren2 shu4     gen1 ta1 men0 ban1 bu4 yi2 yang4

私たちのクラスには日本人の学生がいません。          
。 
wo3 men0 ban1 mei2 you3 ri4 ben3 xue2 sheng1

我々のクラスに新しいクラスメートが来ました。       
同学。         
wo3 men0 ban1 lai2 le0 yi2 ge0 xin1 tong2 xue2

父は出勤しました、まだ帰って来ていません。          
了,还没回来。          
wo3 ba4 ba0 shang4 ban1 qu4 le0          hai2 mei2 you3 hui2 lai2

出社の頃いつも車が捕まらないのです 
候,是叫     
shang4 ban1 de0 shi2 hou4 lao3 shi4 jiao4 bu2 dao4 che1

通勤ラッシュの時間になると車より自転車に乗ったほうが早い          
上下班高峰间, 如骑
dao4 le0 shang4 xia4 ban1 gao1 feng1 shi2 jian1  zuo4 che1 bu4 ru2   qi2   zi4 xing2 che1

出勤退勤の頃いつもラッシュが激しい 
上下候   厉害        
shang4 xia4 ban1 de0 shi2 hou4     zong3 shi4 du3 de0 li4 hai4

通知を受け取った以後、もう2週間で私はすぐ出社出来ます
通知后,再过星期,可以   
shou1 dao4 tong1 zhi1 yi3 hou4,     zai4 guo4 liang3 ge0 xing1 qi1,    wo3 jiu4 ke3 yi3 lai2 shang4 ban1 le0

あなたは今になっても未だ行かない、もしかしてあなたも残業ですか 
到现在还没,是加班吗? 
ni3 dao4 xian4 zai4 hai2 mei2 zou3,          shi4 bu2 shi4 ye3 yao4 jia1 ban1 ma0  

祖父はカナダ人で、祖母はスペイン人です。  
人,西班牙人。          
 ye2 ye0    jia1 na2 da4 ren2,            nai3 nai0 xi1 ban1 ya2 ren2                 

ban1 搬 <引っ越す>
搬家 ban1 jia1 < 引っ越す >

彼一人であのテーブルは運べませんので、私たちが助けに行きましょう。     
动那张桌子,帮他吧。  
 ta1 yi2 ge0 ren2 ban1 bu2 dong4 nei4 zhang1 zhuo1 zi0        wo3 men0 qu4 bang1 ta1 tai2 ba0

テーブルを運んできました、他に何を運びますか?    
了,么吗?          
zhuo1 zi0 ban1 jin4 lai2 le0             hai2 yao4 ban1 shen2 me0 ma0

私はこのテーブルが運べません。       
动这张桌子。    
wo3 ban1 bu2 dong4 zhei4 zhang1 zhuo1 zi0

私たちの寮から1人引っ越ししていきました。          
宿舍人。         
wo3 men0 su4 she4 ban1 zou3 le0 yi2 ge0 ren2

ban3 版 <版>
chu1 ban3 < 出版する >

彼が書いたあの本は、来月に出版されます。  
月就要了。       
 ta1 xie3  de0  nei4 ben3 shu1  xia4 ge0 yue4 jiu4 yao4 chu1 ban3 le0

ban3 板 <板>
ban3 zhe0 lian3 < 難しい顔をしている >
pai1 ban3 < 責任者が決定を下す、カチンコ >
di4 ban3 < 床 >
老板 lao3 ban3 < 経営者、店主 >
hei1 ban3 < 黒板 >
老板 lao3 ban3 niang2 < 女性の店主 >
ping2 ban3 dian4 nao3 < タブレット >
tuo1 di4 ban3 < 床にモップをかける >
跪地 gui4 di4 ban3 < 床にひざまずく >
qie1 cai4 ban3 < まな板 >
跷跷 qiao1 qiao1 ban3 < シーソー >
ca1 di4 ban3 < 床を拭く >

店主の車は正門に入っていきました。 
老板车开进大了。     
 lao3 ban3 de0 qi4 che1  kai1 jin4 da4 men2 qu4 le0

あなたは黒板の字が見えますか?       見えますが、はっきり見えません。 
吗?见,但是看楚。     
ni3 kan4 de0 jian4 hei1 ban3 shang4 de0 zi4 ma0              kan4 de0 jian4       dan4 shi4 kan4 bu0 qing1 chu0

私は黒板の字がはっきり見えませんでした。  
  字。         
wo3 mei2 kan4 qing1 chu0  hei1 ban3 shang4 de0 zi4

ban4 瓣 <花びら>
瓣 hua1 ban4 < 花弁 >

ban4 半 <半分>
半 yi2 ban4 < 半分 >
半月 yi2 ge0 ban4 yue4 < 一ヵ月半 >

半分見ると、     私はすでに寝てしまいそうです  
看到半,了    
kan4 dao4 yi2 ban4          wo3 hai2 cha4 dian3 er0 shui4 zhao2 le0

あなたたちは何時に戻ってきましたか? 私たちは10時半に戻ってきました。
几点回来的? 回来的。    
ni3 men0 shi4 ji3 dian3 hui2 lai2 de0 ?                wo3 men0 shi4 shi2 dian3 ban4 hui2 lai2 de0

ban4 伴 <伴う>
伴 pei2 ban4 < お供する >
伴 tong2 ban4 < 仲間、連れ >
伴 lao3 ban4 < 老夫婦、連れ合いの女性方 >

ban4 扮 <装う、扮する>
扮 da3 ban4 < 装う、着飾る。 >

ban4 办 <方法>
ban4 fa3 < 方法、手段 >
ban4 gong1 < 公務をとる、事務をとる >
ban4 li3 < 処理する、手続きする >
办事 ban4 shi4 < 事を処理する、事務をとる >
办票处 ban4 piao4 chu4 < 空港手続きカウンター >
办 ju3 ban4 < 活動を行う、開催する >
照办 zhao4 ban4 < そのとおりに処理する >
办 chou2 ban4 < 計画し実施する、調達する >
gui4 tai2 ban4 li3 < カウンター >
就这办 jiu4 zhe4 me0 ban4   < じゃあそうしよう >

所用が有るので、もうおいとましなければなりません。         
我有些事要办,上就得走。  
wo3 yao4 xie1 shi4 yao4 ban4 ,      ma3 shang0 jiu4 dei3 zou3

あなたたちは先ず手続きをしなければなりません。    
续。       
ni3 men0 dei3 xian1 ban4 shou3 xu4

誰も母を止めることが出来ない          
法  亲 
shei2 dou1 mei2 you3 ban4 fa3  lan2 zhu4 mu3 qin1

この方法はよくありません。  
好。          
zhe4 ge0 ban4 fa3 bu4 hao3

ban4 拌 <かき混ぜる、口論する>
ban4 zui3 < 口げんかする、口論する >
拌菜 ban4 cai4 < 和え物 >
拌 liang2 ban4 < 和え物 >
拌 jiao3 ban4 < 撹拌する、かき混ぜる >
jiao3 ban4 ji1 < ミキサー、攪拌機 >
liang2 ban4 qie2 zi0 < なすの酢油あえ >
liang2 ban4 hai3 zhe2 < くらげ酢 >
拌器 guo3 zhi1 jiao3 ban4 qi4   < ジュースのミキサー >

ban の漢字の読み上げです。

 

ban の漢字を使った用例のフレーズ集です。
135,ban

投稿した内容や、添付の内容におかしなところや 疑問や 要望が有ったら、
是非連絡ください。
このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールならブログに公開されることは無いので、好き勝手な内容を書くことができます。メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス イチイチイチゼロ @  yahoo  ドット co  ドット jp )
にお願いします。

続編の前の「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の目次(pdf)です
第37回より実践編に入っています。
「中国語ピンインと声調を簡単に、マスターしよう」目次

続編その1から 続編23までの目次 (pdf) です。
続編その1~23の目次

教材の紹介です ( pdf )
教材を使えば、より効率的でスピーディーな学習ができますよ。
教材紹介(2020226日版)

投稿者: pinyin_no.1

このブログの開設理由:6年余りの中国上海駐在生活を通じその後も独自で蓄積した中国語学習資料を教材として中国語を学ぶ人に提供し、中国語ピンインと声調を簡単にマスターしてもらいたい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。