「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その16

今回は 母音が愛(ai)で子音が d の daiの漢字です。
dai は、2声3声が無く、1声4声が有ります。

先ず1声 dai1 の漢字は、呆 <ぽかんとする、頭が鈍い、何もしないでじっとしている>、待 <何もしないでじっとしている> の2個です。
フレーズは
「ぽかんとして/、何もしないでじっとしている/ ダッチワイフ(d1)に、愛(ai)は感じない。」=dai1です。

」の用例
dai1 zhe0 < じっとしている >
发呆 fa1 dai1 < ぼんやりする、ぽかんとする >

」の用例
dai1 zhe0 < じっとしている >= dai1 zhe0
(4声にも 待 が有ります。意味は <待つ、扱う、接待する >です。

 

次 dai4 の漢字は、贷 <貸付金>、袋 <袋>、戴 <かぶる、かける>、
代 <代わり、代理>、带 <帯、付帯する>、待 <待つ、扱う、接待する、>
の6個です。

フレーズは
「かりた/ 袋を/ かぶって/代わりの/ 帯を/待っているうちに/  愛(ai)の ディオール(d4)が到着する。」=dai4です。

」の用例
dai4 kuan3 < 金を貸し付ける、ローン >
信贷 xin4 dai4 < 金融、貸付 >
靠贷款买 kao4 dai4 kuan3 mai3 fang2 < ローンで部屋を買う >
银行 xiang4 yin2 hang2 dai4 kuan3 < 銀行のローンによって >

」の文例
それで、私達は銀行のローンで家を買おうと思う
算  向银行,   那套
yin1 ci3           wo3 men0 da3 suan4 xiang4 yin2 hang2 dai4 kuan3          mai3 na4 tao4 fang2 zi0          

しかし、ローンで部屋を買うと、頭金は少なくとも十数万
是,  靠贷款买, 付至
 ke3 shi4       kao4 dai4 kuan3 mai3 fang2             shou3 fu4 zhi4 shao3 shi2 ji3 wan4  

」の用例
dai4 zi0 < 袋 >
袋 yi1 dai4 < ポケット >
袋 nao3 dai4 < 頭 >
袋 kou3 dai4 < ポケット >
塑料袋 su4 liao4 dai4 < ビニール袋 >

」の用例
起眼镜 dai4 qi3 yan3 jing4   < 眼鏡をかける >
戴绿帽 dai4 lv4 mao4 zi0 < 妻が浮気しているのに気づかない夫 >

」の文例
メガネを掛けているのは桐原さんです
是  桐原先生
dai4 yan3 jing4 de0 ren2 shi4     tong2 yuan2 xian1 sheng1                

」の用例
dai4 gou1 < 世代間のギャップ >
dai4 chang2 < 代償 >
代数 dai4 shu4 < 代数 >
代替 dai4 ti4 < 代替、替える、代わりに >
近代 jin4 dai4 < 近代 >
代 jiao1 dai4   < ①仕事などを引き継ぐ②言い聞かせる③事情を説明する④釈明する⑤白状する >
代 qu3 dai4 < 取って代わる >
现代 xian4 dai4 < 現代 >

」の文例
現代中国に興味が有ったので中国語を始めました。
对现代兴趣,
wo3 dui4 xian4 dai4 zhong1 guo2 gan3 xing4 qu4   suo3 yi3 jiu4 xue2 qi3 zhong1 guo2 hua4 lai2 le0

最近の時計は針の代わりに数字を使います
,   用字代替
jin4 lai2 de0 zhong1 biao3         yong4 shu3 zi4 dai4 ti4 zhi3 zhen1
 
今日父は病気です、代わりに私が来ました     
今天家病,以我          
 jin1 tian1 jia1 fu4 sheng1 bing4       suo3 yi3 wo3 dai4 ta1 lai2 le0
          
今日の国際会議の代表は、明日到着します。  
参加这次际会议就要到。         
 can1 jia1 zhei4 ci4 guo2 ji4 hui4 yi4 de0 dai4 biao3         ming2 tian1 jiu4 yao4 dao4 le0

社会は進歩して、時代は前進しています。     
社会在进步,代在进。     
 she4 hui4 zai4 jin4 bu4            shi2 dai4 zai4 qian2 jin4

私たちの世代には、結婚後に子供をつくらない事がますます増えています。
子的
jiu4 na2 wo3 men0 zhe4 yi2 dai4 lai2 shuo1           hun1 hou4 bu2 yao4 hai2 zi0 de0 yue4 lai2 yue4 duo1    
        

到るところ全て,現代建築       
是现代建筑       
dao4 chu3 dou1 shi4 xian4 dai4 jian4 zhu4                  

このクラスの代表はどなたですか?    
?    
zhei4 ge0 ban1 de0 dai4 biao3 shi4 shei2

」の用例
带 yao1 dai4 < 帯、ベルト >
带 pi2 dai4 < ベルト >
带 ling3 dai4 < ネクタイ >
带 kuan1 dai4 < ブロードバンド >
带 hai3 dai4 < 昆布 >
带 xie2 dai4 < 携帯する、持ち歩く >
带 xie2 dai4   < 隠し持つ >
( この二つは同じ発音です。)

带 ji4 ling3 dai4 < ネクタイを締める >

」の文例
デジカメを持って泰山に行きたいです。         
去泰。     
wo3 xiang3 dai4 zhe0 shu4 ma3 xiang4 ji1 qu4 tai4 shan1

私が彼女を連れて見にきました     
看看       
 wo3 dai4 ta1 lai2 zhe4 er0 kan4 kan4
                
彼らはあなたを大変多くの観光スポットに連れて行くか、さもなければ、
買い物に行くかです          

是带你 赶 很,就是,带西       
ta1 men0 bu2 shi4 dai4 ni3      gan3    hen3 duo1 di2 jing3 dian3         jiu4 shi4           dai4 ni3 qu4 mai3 dong1 xi0

彼はガールフレンドに花束を持っていきました。       
给 女带去。         
  ta1 gei3 nv3 peng2 you0 dai4 qu4 yi2 shu4 hua1

天気予報では明日午前中は雨になる、その時になったらあなたはかさを持って出かけてくださいな    
气预报,会下,到吧   
tian1 qi4 yu4 bao4 shuo1 ming2 tian1 shang4 wu3 hui4 xia4 yu3  dao4 shi2 hou4 ni3 dai4 ba3 san3 chu1 men2 ba0

あなたは何も持って来る必要は有りません、くれぐれも気を使わないように
用带,  客气!      

ni3 shen2 me0 dou1 bu2 yong4 dai4     qian1 wan4 bie2 ke4 qi4 a0
          
あなたの両親に果物を少し持って行って下さい。       
去。         
 ni3 gei3 ba4 ma1 dai4     yi4 xie1 shui3 guo3 qu4

彼女は子供を連れて公園に行きました。         
。 
ta1 dai4 zhe0 hai2 zi0 qu4 gong1 yuan2 le0

これから工場を案内します     
现在 带各位参观工    
xian4 zai4 dai4 ge4 wei4 can1 guan1 gong1 chang3  

」の用例
待遇 dai4 yu4 < 待遇 >
待 deng3 dai4 < 待つ>
待 kuan3 dai4   < ねんごろにもてなす >
待 jie1 dai4 < 接待する >
待 jiao1 dai4   < 交代の③④⑤と同じ。③事情を説明する④釈明する⑤白状する >
待 qi1 dai4 < 期待する >
待 zhao1 dai4 < 宴席をもって招待、接待する >
待兔 shou3 zhu1 dai4 tu4   < 切り株の番をして兔を待つ。棚からぼた餅 >

用例内の漢字のフレーズ表です。
121,dai


mai の漢字の読み上げです。

 

 

投稿した内容や、添付の内容におかしなところや疑問が有ったら、
是非連絡ください。
このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールならブログに公開されることは無いので、好き勝手な内容を書くことができます。

メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp
(ピンイン エックス イチイチイチゼロ @  yahoo  ドット co  ドット jp )
にお願いします。

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その15

今回は 母音が愛 ( ai ) で子音が m の mai の漢字です。
mai は 1声の発音が無く、2声(森)、3声(メガネ)、4声(ミサイル)
の発音が有ります。

先ず 2声の mai2 の漢字は、埋 <埋める、覆う> の1個です。
フレーズは 「埋葬先は/、愛(ai)の森(m2)。」=mai2です。
葬 mai2 zang4 < 埋葬する >
在地下 mai2 zai4 di4 xia4 < 地下に埋める >

次 mai3 の漢字は、买 <買う> の1個です。
フレーズは 「買いたいね/、愛(ai)の見えるメガネ(m3)。」=mai3です。
票 mai3 piao4 < 切符を買う >
卖 mai3 mai4 < 商売、商店 >(発音は mai3 mai0 でも可。)
gou4 mai3 < 購買 >
靠贷款买 kao4 dai4 kuan3 mai3 fang2 < ローンで部屋を買う >
(3声の発音が続きますが、贷 は各々の意味を伝えるので
声調通りに発音します。)

」の文例

私達は銀行のローンで家を買おうと思う。
 算向银行那套
wo3 men0 da3 suan4 xiang4 yin2 hang2 dai4 kuan3   mai3 na4 tao4 fang2 zi0          

しかし、ローンで部屋を買うと、頭金は少なくとも十数万
是,  靠贷款 买付至
ke3 shi4        kao4 dai4 kuan3  mai3 fang2     shou3 fu4 zhi4 shao3 shi2 ji3 wan4          

私は電車の切符を買いに駅に行きます。
站  票。
wo3 qu4 che1 zhan4    mai3 che1 piao4

私は今年の9月に、このカバンを買ったのです。
月 
wo3 shi4 jin1 nian2 jiu3 yue4        mai3 de0 zhei4 ge0 bao1

私は思い出すことが出来ない、新しく買った服をどこに置いたか
,  放在
  wo3 xiang3 bu0 qi3 lai2           ba3 xin1 mai3 de0 yi1 fu0 fang4 zai4 na3 er2 le0          
na3 er2 は 実際は  nar3 のように発音されます。
北京地方では、この r を付けた発音が多用される傾向が有ります。
日本の江戸っ子の巻き舌と雰囲気は似ています。)

こんな高いものを買わされるなんて本当にアホみたいです。
被迫贵的西
bei4 po4 mai3 le0     zhe4 me0 gui4 de0 dong1 xi0        zhen1 xiang4 ge0 sha3 gua1  

次 mai4 の漢字は、麦 <麦>、卖 <売る> の2個です。
フレーズは
「麦を/売ってあげた/ 愛(ai)は、ミサイル(m4)でも壊せない。」=mai4です。
」の用例
mai4 dang1 lao2 < マグドナルド >
麦 qiao2 mai4 < そば >
麦面 qiao2 mai4 mian4 < そば >
麦 xiao3 mai4 < 小麦 >


」の用例

mai4 chun1 < 売春 >
mai4 guang1 le0 < 売り切れた >
卖 mai3 mai4 ( 発音は mai3 mai0 でも可 ) < 商売、商店 >
卖 shuai3 mai4 < 投売りする >

」の文例
彼女はデパートへ化粧品を買いに行くのではなく、専門店へ買いに行きます。
    ,去卖店
 ta1 bu2 qu4     shang1 chang3  mai3 hua4 zhuang1 pin3     qu4 zhuan1 mai4 dian4 mai3

用例内の漢字のフレーズ表です。
120,mai

mai の漢字の読み上げです。

投稿した内容や、添付の内容におかしなところや疑問が有ったら、
是非連絡ください。

このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールならブログに公開されることは無いので、好き勝手な内容を書くことができます。

メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス イチイチイチゼロ @  yahoo  ドット co  ドット jp )
です。

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その14

今回は 母音が愛 ( ai )で子音が p の paiの漢字です。
pai は3声の発音が有りません。

先ず 1声 pai1 の漢字は、拍 <手の平で軽くたたく,撮影する> の1個です。
フレーズは
「手の平で軽くたたくと/、愛(ai)が、パンク(p1)する。」=pai1です。
pai1 zi0 < (音楽)拍子 >
pai1 ban3 < 責任者が決定を下す、カチンコ >
照 pai1 zhao4 < 写真を撮る >
qiu2 pai1 < ラケット >
wang3 qiu2 pai1 < テニスラケット >
照 jin4 zhi3 pai1 zhao4 < 撮影禁止 >

 

次 pai2 の漢字は、徘 <徘徊する、行ったり来たりする>、牌 <記念碑>、
排 <並べる> の3個です。

フレーズは
「ぶらぶら歩いて/、牌を/ 並べるのは/、愛(ai)のこもった、ポッキー(p2)を、食べながら。」=pai2です。
」の用例
徘徊 pai2 huai2 < あてもなくぶらぶらする,行ったり来たりする >

」の用例
pai2 zi0 < プレート、看板 >
pin3 pai2 < 銘柄 >
名牌 ming2 pai2 < ブランド品 >
jiang3 pai2 < 表彰メダル >
菜 zhao1 pai2 cai4 < お勧め料理 >
duo2 jin1 pai2 < 金メダルを勝ち取る >
门牌 di4 zhi3 men2 pai2 < 所番地 >
zhu4 ming2 pin3 pai2 < 有名ブランド品 >
大众 da4 zhong4 pin3 pai2 < フォルクスワーゲンブランド >

」の文例
彼は推薦してくれた、一つのブランドの携帯を
他推
ta1 tui1 jian4 le0 yi2 ge0 pin3 pai2 de0 shou3 ji1

看板には「鳩に餌をやらないでください」と書いてあります。
  ” !”
pai2 zi0 shang4 xie3 zhe0         qing3 bu2 yao4 gei3 ge1 zi0 wei4 shi2

」の用例
pai2 gu3 < 骨付きバラ肉、スペアリブ >
pai2 wei3   < 列の後尾 >
队 pai2 dui4 < 列に並ぶ >
列 pai2 lie4 < 配列(する) >
排名 pai2 ming2 < ランキング >
an1 pai2 < 手配する >
沙滩排球 sha1 tan1 pai2 qiu2 < ビーチバレー >

」の文例
周到なお手配、どうもありがとうございます。
到,太
nin2 an1 pai2 de0 hen3 zhou1 dao4         tai4 gan3 xie4 le0

次 pai4 の漢字は、派 <派遣する> の1個です。
フレーズは 「派遣され/、ピアス(p4)と愛(ai)を失った。」=pai4です。
pai4 chu1 suo3 < 警察の派出所 >
气派 qi4 pai4 < 風格、貫禄がある >
像派 ou3 xiang4 pai4 < アイドル系 >
力派 shi2 li4 pai4 < 実力派 >

用例内の漢字のフレーズ表です。
119,pai

pai の漢字の読み上げです。

漢字の全てをフレーズで覚える必要性はまったくありません。
普通に発音したら、バッチリOKが理想ですが、うろ覚えの漢字はフレーズを頼りにすれば、うろ覚えのレベルが全然違う事を実感してください。

投稿した内容や、添付の内容におかしなところや疑問が有ったら、是非連絡ください。
このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールならブログに公開されることは無いので、好き勝手な内容を書くことができます。

メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス 1110 @  yahoo  ドット co  ドット jp )
にお願いします。

新年明けから Google アドセンスで広告掲示を始めましたが、
ルール違反ということで、ペナルティで広告配信を止められてしまいました。
人生山あり谷あり、人間万事塞翁が馬なので、気を取り直してブログは継続して行きたいと思います。

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その13

今回は 母音が 愛 (ai) で子音が b の bai の漢字です。

bai は1声がありません。
bのキーワードは、2声が帽子,3声がベッド,4声がビールです。

先ず最初は2声 です。bai2 の漢字は、白 <白> の1個です。
フレーズは 「白は/、愛(ai) する人の、帽子(b2)の色。」=bai2です。
bai2 da1 < 無駄である、なんにもならない >
白糖 bai2 tang2 < 白糖 >
bai2 gu3 jing1 < エリート >
tan3 bai2   < 率直である、正直である、白状する、告白する >
菜 la4 bai2 cai4 < 白菜の唐辛子漬け >
白旗 ju3 bai2 qi2 < 白旗を揚げる、降参する >
菜 xiao3 bai2 cai4 < 葉物系の中国野菜 >
yi4 bai2 zhe1 bai3 chou3   < 色の白さは百難隠す >
( bai の発音が2つ入った用例です。百丑 は3声が二つ続くので、
前の百は2声で発音します。)

泥白肉 suan4 ni2 bai2 rou4 < 湯で豚のニンニクソース >

次 bai3 の漢字は、百 <百>、摆 <並べる、陳列する、振れる、すそ> の2個です。
フレーズは
「百回も/ 揺らした/ ベッド(b3)で、愛(ai)を並べる。」=bai3です。
」の用例
bai3 he2 < ユリ >
姓 lao3 bai3 xiang4 < 庶民、一般大衆 > (3+3⇒2+3)
力赛 si4 bai3 mi3 jie1 li4 sai4 pao3 < 400mリレー >
货店 gao1 ji2 bai3 huo4 dian4 < 高級デパート >
yi4 bai2 zhe1 bai3 chou3   < 色の白さは百難隠す >

」の用例
bai3 zhong1 < 振り子時計 >
放 bai3 fang4 < 据える、安置する >
设 bai3 she4 < 室内を飾り付ける >
弄 bai3 nong4 < いじる、もてあそぶ >
xia4 bai3 < 衣服のすそ >
yao2 bai3 < 往復運動で揺れ動く >

乐 yao2 bai3 yue4 < rock and roll >

」の文例
テーブルの上にきれいなお皿がたくさん並べてあります。

zhuo1 zi0 shang4 bai3 zhe0 hen3 duo1 hao3 kan4 de0 pan2 zi0

ショーウインドウの中にはさまざまな商品が並べてあります。

chu2 chuang1 li3 bai3 zhe0 ge4 zhong3 ge0 yang4 de0 shang1 pin3

次 bai4 の漢字は、败 <敗北する>、拜 <拝む> の2個です。
フレーズは
「敗れても/、拝み倒して/ ビール(b4)を 愛(ai)ちゃんからもらった。」
=bai4 です。

」の用例
败 shi1 bai4 < 失敗する >
败 can3 bai4 < 惨敗する >

」の文例
たとえ失敗しても後悔はない、いずれにせよ努力をしたのだから
使不后毕竟力过
 ji2 shi3            shi1 bai4 ye3 bu4 hou4 hui3             ying1 wei2 bi4 jing4 nu3 li4 guo4 le0        

」の用例
bai4 tuo1 < お願いする >
bai4 nian2 < 年始回りをする >
访 bai4 fang3 < (敬)お訪ねする、訪問する >
拜 li3 bai4 < 週、曜日 >

用例内の漢字のフレーズ表です。
118,bai

bai の漢字の読み上げです。

投稿した内容や、添付の内容におかしなところや疑問が有ったら、是非連絡ください。
このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールならブログに公開されることは無いので、好き勝手な内容を書くことができます。

メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス @  yahoo  ドット co  ドット jp )
です。

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その12

今回は 母音の ai (愛)です。
ai は 1、2、3、4声全て有ります。

先ず1声  ai1 の漢字は、 挨 <隣り合う、寄りかかる>、哀 <悲しむ、哀れむ>
の2個です。

フレーズは
「寄りかかる/、哀れな/ 愛(ai)は 赤とんぼ(1声)の歌に有る。」=ai1です。

「挨」の用例
挨家挨户 ai1 jia1 ai1 hu4 < 一軒一軒 >
「挨」は2声の発音も有り、意味が異なります。

「哀」の用例
悲哀 bei1 ai1 < 悲しい >

次 ai2 の漢字は、 癌 <癌>、挨 <~される、堪える、迫られる> の2個です。
フレーズは
「癌に/ 迫られても/ 愛(ai) の 斧(2声)で切り取れる。」=ai2です。

「癌」の用例
症 ai2 zheng4   < 癌 >
物质 zhi4 ai2 wu4 zhi4 < 発癌物質 >

「挨」の用例
ai2 da3 < 殴られる >
骂 ai2 ma4   < 怒鳴られる、ののしられる >

次 ai3 の漢字は 矮 <背が低い> の1個です。
フレーズは
「背が低いので/ エメラルド(3声)で 愛(ai)を買う。」=ai3です。
ge4 zi0 ai3 < 背が低い >
この時の「个」は4声で発音します。

次 ai4 の漢字は 爱 <愛>、碍 <妨げる、邪魔になる> の2個です。
フレーズは
「愛を/ 妨害して/ 生き埋め(4声) にされた。」=ai4です。

「爱」の用例
爱好 ai4 hao4 < 趣味 >
ai4 xi1 < 惜しむ。大切にする。 >
片 ai4 qing2 pian4 < ラブストーリー映画 >
爱好 ai4 hao4 zhe3   < 愛好者 >
恋爱 lian4 ai4 < 恋愛 >
爱 qin1 ai4 < 親愛なる >
爱 chong3 ai4 < 寵愛する >
恋爱 tan2 lian4 ai4 < 恋愛をする、 >
你请我爱 ni3 qing3 wo3 ai4 < 惚れたはれた >

「爱」の漢字の文例です。
私は彼女ほど体を鍛えるのが好きではありません。
爱锻炼。
wo3 mei2 you3 ta1 na4 me0 ai4 duan4 lian4

彼の娘さんは本当にかわいいです。

爱。
 ta1 nv3 er0 zhang3 de0 hen3 ke3 ai4


「碍」の用例

ai4 bu0 zhao2 < 妨げとならない >
碍 fang2 ai4 < 妨害する、妨げる、邪魔する >
障碍 zhang4 ai4 < 妨げ >
碍事 bu2 ai4 shi4   < 大丈夫です >
碍设 wu2 ai4 she4 shi1 < バリアフリーの施設
业 fang2 ai4 ying2 ye4   < 営業妨害 >

上記用例の漢字のフレーズ表です。
117,ai

ai の漢字の読み上げです。

 

投稿した内容や、添付の内容におかしなところや疑問が有ったら、
是非連絡ください。

このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールならブログに公開されることは無いので、
好き勝手な内容を書くことができます。

メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス @  yahoo  ドット co  ドット jp )
です。

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その11

今回は 母音が、おばさん(a)の 子音が z, c, s をマスターします。 

先ず最初は、za です。za は1声2声が有ります。

1声 za1 の漢字は 扎 <縛る、束ねる> の1個です。
フレーズは 「縛られた/おばさん(a)は座布団(z1)が欲しい。」=za1です。
bang3 za1 < くくりつける >

次 2声za2 の漢字は 杂 <雑> の1個です。
フレーズは 「雑な/ おばさん(a)は、象(z2)に踏み潰される。」=za2です。
技 za2 ji4 < 雑技 >
志 za2 zhi4 < 雑誌 >
この2つの発音は注意です!

繁杂 fan2 za2   < 煩雑、繁雑 >
fu4 za2 < 複雑 >

用例内の漢字のフレーズ表です。
114,za

za の漢字の読み上げです。

」の漢字が入った文例です。
私は小説を読んでいるのではなく雑誌を読んでいます。
,看
wo3 mei2 you3 kan4 xiao3 shuo1 kan4 za2 zhi4 ne0

思っても見なかった、中国結びは見た目は難しいが実際やってみるとかなり簡単だ。
到, 国结,看其实
mei2 xiang3 dao4  zhong1 guo2 jie2 kan4 qi3 lai2 fu4 za2   qi2 shi2 zuo4 qi3 lai2 ting3 rong2 yi4 de0  

中国に来てから雑技を見たことがありますか?

后,看过
lai2 zhong1 guo2 yi3 hou4  ni3 kan4 guo4 za2 ji4 mei2 you3 

あなたの考えは実に推測が難しく大変複雑だ

在太猜,太复
 ni3 de0 xiang3 fa3 shi2 zai4 tai4 nan2 cai1  tai4 fu4 za2 le0  

次は、ca です。ca は1声だけです。
ca1 の漢字は  擦 <拭く、こする> の1個です。
フレーズは 「こすって拭くのは/、おばさん(a)なら出来る(c1)。」=ca1です。
掉 ca1 diao4   < ぬぐい取る >
ca1 di4 ban3 < 床を拭く >

用例内の漢字のフレーズ表です。
115,ca

ca の漢字の読み上げです。

次は、 sa です。sa は1声3声が有ります。
sa1 の漢字は 撒 <撒く> の1個です。
フレーズは 「ばら撒く / おばさん(a) 桜(s1)色。」=sa1です。
撒娇 sa1 jiao1   < 甘える、だだをこねる >
sa1 huang3   < 嘘をつく、うそを言う >
尿 sa1 niao4 < 放尿する、小便する >
撒娇 chan2 zhe0 sa1 jiao1   < いちゃいちゃする >

次 sa3 の漢字は 洒 <水などをまく、注ぐ、こぼす、こぼれる> の1個です。
フレーズは

「注いで、こぼした/、おばさん(a) セーラー服姿(s3)。」=sa3です。
sa3 jia1 < 男性の自称 おいら >
sa3 xiao1 du2 shui3   < 消毒液を撒く >

用例中の漢字のフレーズ表です。
116,sa

sa の漢字の読み上げです。

投稿した内容や、添付の内容におかしなところが有ったら、是非連絡ください。
このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス @  yahoo  ドット co  ドット jp )
にお願いします。

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その10

今回は 母音がおばさん (a) で 子音が sh の漢字です。
従来とは少しスタイルを変えてみましたので、
感想をいただけるとありがたいです。

shaは、1,2,3,4声全て有ります。
先ず、
sha1 の漢字は 、沙 <砂、砂状のもの>、杀 <殺す> の2個です。

フレーズは
「ソファーで/殺された/おばさん(a)は写真(sh1)写りが良い。」=sha1です。
「沙」の用例
沙发  sha1 fa1 <ソファー>
沙拉 sha1 la1 <サラダ>
沙滩 sha1 tan1 <砂浜>
沙雕 sha1 diao1 <砂の彫刻>
漠 sha1 mo4 <砂漠>
沙滩排球 sha1 tan1 pai2 qiu2 <ビーチバレー>
dou4 sha1 <あずきあん>
ni2 sha1 <土砂>

「杀」の用例
药 sha1 chong2 yao4 <殺虫剤>
an4 sha1 <暗殺する>
mo3 sha1 <抹殺する>

次 sha2 の漢字は、 啥 <何?> の1個です。
フレーズは
「何?/おばさん(a)も初夜(sh2)を迎えたの?」=sha2です。

呢?  ni3 gan4 sha2 ne0 <何してるの?>

次 sha3 の漢字は、 傻 <アホ> の1個です。
フレーズは
「アホな/おばさん(a)は、シェイバー(sh3)の使い方を知らない。」=sha3です。

瓜  sha3 gua1 <ばか、阿呆、間抜け>

こんな高いものを買わされるなんて本当にアホみたいです。
被迫西
 bei4 po4 mai3 le0 zhe4 me0 gui4 de0 dong1 xi0,         zhen1 xiang4 ge0 sha3 gua1      


次 sha4 の漢字は 厦 <ビルディング> の1個です。

フレーズは
「ビルディングから/おばさん(a)は、シューマイ(sh4)を落とした。」=sha4です。

大厦  da4 sha4 <ビルディング>
大厦 gao1 lou2 da4 sha4 <ビルディング>

用例の個々の漢字のフレーズが判る表(pdf)です。
113,sha


shaの漢字の読み上げです。


漢字の書き方の説明で、次に同じ声調の漢字が有る場合は ”そして” と言います。
声調が変わる場合は ”次” と言います。
全て読み終わった時には ”以上です” と言います。

投稿した内容や、添付の内容におかしなところが有ったら、是非連絡ください。
このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス @  yahoo  ドット co  ドット jp )
にお願いします。

 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その9

緊告
新年明けから続編シリーズを開始しましたが、内容がイマイチ面白くないです。
記事を書いている側が面白くないので、読む側はさらに面白くないだろうと思います。
自分が投稿した内容を閲覧しても、内容がゴチャゴチャしていてスッキリ感が無いので、心機一転して進め方を換えようと思います。

面白くない原因は、
①良かれと思って追加した新しい漢字が、流れの妨げになっている。
②読み上げのスピードが早口すぎて、理解の速さとマッチングしていない。
③読み上げの最初にピンインをアルファベットで読んでいるが、
 実際の発音の方が頭に入りやすい。 
④用例が、単に羅列で、使われている漢字のピンインと声調がマスター出来ない。
⑤投稿内容自体が面白くない。

といったような要素が考えられます。

当面は現行の進め方をしますが、準備ができ次第、改良(?)した内容で進めていきたいと思います。
しばらくは、現行の進め方にお付き合いください。

さて、今回は おばさんの8回目 ピンインが cha の漢字ですが、新たにリクエストが有りましたのでその内容を最初に紹介します。

用例で、単語類がたくさん出て来るが、その用例の中の漢字のフレーズも判れば、さらに効率的に覚えやすくなるのでは、というリクエストでした。

このリクエストに応えるために、用例の中の単語の漢字一つ一つにフレーズを付けて、そのフレーズの後に、同じ発音の漢字も一緒記載した表を作成しました。
これで用例の漢字のフレーズも一緒に見ることができます。
(但し新しく追加した漢字はフレーズには含まれていません。)

この元資料はExcelですが、ブログにはpdfで掲載することにします。
用例の終わりにこのファイルを添付することにしました。

さて本題に戻ります。
cha は全ての声調が有ります。

ピンイン 日本語の意味 重複 漢字 番目 声調 母音 子音 フレーズ
cha フォーク 1 1 1 おばさん チャリンコ フォークを/、さしこんで/差が開く/おばさん(a)のチャリンコ(ch1)。
cha 挿入する、差し込む 1 2 1
cha 差、違い 3 3 1
cha 細かに調べる、察する 1 1 2 腸ねん転 察するに/、お茶の/検査は/、おばさん(a)の腸ねん転(ch2)の検査と同じだ。
cha お茶 1 2 2
cha 検査 1 3 2
cha “裤衩 ku4 cha3 “パンツ、ショーツという語に用いる。 2  3 Cherry 
cha 同じで無い、ちがう、足りない 3 1 4 チークダンス 違っている/おばさん(a)のチークダンス(ch4)。
cha 衣服のスリット 2  4
cha 分かれている、分岐している 1  4

「差」が重複3です。
1声と4声で重複しています。
漢字の意味が似ているので発音も混同しやすいです。
そしてさらに cha1 の発音もあります。

cha1 は < 派遣する > という意味で、
フレーズは

「ばらばらにされても、出張の時は、愛のチャリンコに乗って行く。」
そしてこの用例は
出差chu1 chai1 <出張>
差使 chai1 shi3 <使いに出す、派遣する、つかわす>
开小差kai1 xiao3 chai1 <気が散る、別の事を考えている>
のような使い方が有ります。

「衩」は重複が2で、3声と4声の発音があります。いずれも新しく追加した漢字でフレーズは有りません。

「岔」 cha4 も 新しく追加した漢字でフレーズは有りません。

これらの漢字の用例です。

漢字 声調      用例
1 叉子 cha1 zi0 <フォーク>/叉烧肉cha1 shao1 rou4 <焼き豚>/交叉jiao1 cha1 <交差する、交錯する>
1 插座 cha1 zuo4 <コンセント>
1 差错 cha1 cuo4 <過ち、間違い(具体的な事柄、仕事)>/差异cha1 yi4 <相違,差異>/差别cha1 bie2 <違い、差異、格差、隔たり>/差两分三点cha1 liang3 fen1 san1 dian3 <3時2分前>/偏差pian1 cha1 <偏差、誤差>
2 观察 guan1 cha2 <観察する、様子を見る>/考察kao3 cha2 <考察する>/监察jian1 cha2 <観察する>/警察jing3 cha2 <警察>/诊察zhen3 cha2 <診察する>/视察shi4 cha2 <視察する>
2 茶锈 cha2 xiu4 <茶渋>/茶叶cha2 ye4 <お茶の葉>/绿茶lv4 cha2 <緑茶>/喝茶he1 cha2 <茶を飲む>/沏茶qi1 cha2 <お茶を入れる>/砖茶zhuan1 cha2 <レンガ茶>/冲茶chong1 cha2 <お茶を入れる>/乌龙茶wu1 long2 cha2 <ウーロン茶>/瓶装茶ping2 zhuang1 cha2 <ペットボトルのお茶>/盖碗茶gai4 wan3 cha2 <蓋付きの茶碗で飲む茶>/泡点儿茶pao4 dian3 er0 cha2 <お茶を淹れる>/倒一杯茶dao4 yi1 bei1 cha2 <お茶を一杯注ぐ>
2 查明 cha2 ming2 <調べて明らかにする>/查对cha2 dui4 <調べるために照合する>/盘查pan2 cha2 <尋問し検査する、取調べ>/调查diao4 cha2 <調査>/检查jian3 cha2 <検査>/审查shen3 cha2 <審査する>/抽样检查chou1 yang4 jian3 cha2   <抜き取り検査、サンプリング検査>/仔细检查zi3 xi4 jian3 cha2 <詳細検査>
3 裤衩 ku4 cha3 <パンツ、ショーツ>
4 差极 cha4 ji2 <差はきわめて>/差不多cha4 bu0 duo1 <たいてい>/差点儿cha4 dian3 er0 <危うくもう少しで>/太差tai4 cha4 <差はきわめて大きい>/还差得远呢hai2 cha4 de0 yuan3 ne0 <まだまだです>/时间差不多了shi2 jian1 cha4 bu0 duo1 le0 <そろそろ時間です>
4 开衩 kai1 cha4 <服のスリットを入れる>
4 岔口 cha4 kou3 <道の分かれ目、分岐点>

新しく作った用例中の漢字のフレーズ集です。
113,chaの用例
改良版もこの内容を入れようと思っているので、
このフォーマットが使いやすいかすいかどうかのコメントをいただけたらありがたいです

一覧できるpdfです。
113,おばさんのch

これらの漢字を使った文例です。

「cha差1」
文化の違いで私たちの間には依然として誤解がいつでも有る
因为文化差异,我们之间 仍然常常有误会
yin1 wei2 wen2 hua4 cha1 yi4  wo3 men0 zhi1 jian1 reng2 ran2 chang2 chang2 you3 wu4 kuai4     
日本人と中国人の考え方の違いを表現する場合に「文化差异」という表現は便利です

「cha察2」
入り口には警察官が何人立っていますか?
门口站着几个警察?
men2 kou3 zhan4 zhe0 ji3 ge0 jing3 cha2
問題が有ったら、お世話になるのは「警察」

「cha查2」
私が彼の研究室に行ったとき、彼は資料を調べているところでした。
我去他研究室的时候, 他正在查资料呢。
wo3 qu4 ta1 yan2 jiu1 shi4 de0 shi2 hou4 ta1 zheng4 zai4 cha2 zi1 liao4 ne0
調査したり、資料などを使って調べものをするときは「查」を使いましょう。


「cha差4
「差点儿」、「差不多」、「还差」は決まり文句です。

アララ、私はもう少しで忘れるところだった
哎呀,我差点儿忘了
a0 ye0  wo3 cha4 dian3 er0 wang4 le0  

半分見ると、私はすでに寝てしまいそうです
看到一半,我还差点儿睡着了
kan4 dao4 yi2 ban4  wo3 hai2 cha4 dian3 er0 shui4 zhao2 le0            

もう少しでビデオカメラをなくしてしまうところでした

差点儿, 把数码摄像机弄丢了
cha4 dian3 er0  ba3 shu3 ma3 she4 xiang4 ji1 nong4 diu1 le0

ほとんど全て慣れました、但し有るときは上海の交通は本当に我慢できない
差不多都习惯了,不过有时候真受不了上海的交通
cha4 bu4 duo1 dou1 xi2 guan4 le0  bu2 guo4 you3 shi2 hou4 zhen1 shou4 bu0 lia3 shang4 hai3 de0 jiao1 tong1  
            
いえいえ、まだまだです。
哪里哪里,还差得远呢。
na3 li3 na3 li3         hai2 cha4 de2 yuan3 ne0                

後1万元で5万元になります。

还差一万块,才够五万块。
hai2 cha4 yi2 wan4 kuai4          cai2 gou4 wu3 wan4 kuai4                

後いくらで5万元になりますか?

还差多少,才够五万块呢?
hai2 cha4 duo1 shao3        cai2 gou4 wu3 wan4 kuai4 ne0

おばさんのch (=cha) の読み上げです。

 

最後に cha のフレーズ確認をして終わりです。

1声
チャリンコ おばさん 「叉插差」
「フォークを/、さしこんで/差が開く/おばさん(a)のチャリンコ(ch1)。」=cha1

2声
腸捻転   おばさん      「察茶查」
「察するに/、お茶の/検査は/、おばさん(a)の腸ねん転(ch2)の検査と同じだ。」=cha2

4声
チークダンス   おばさん 「差」
「違っている/おばさん(a)のチークダンス(ch4)。」=cha4

以上でピンインが cha の漢字は終わりです。

 

投稿した内容や、添付の内容におかしなところが有ったら、是非連絡ください。
このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス @  yahoo  ドット co  ドット jp )
にお願いします。

また、現在のブログの進行スピードでは物足りなかったり、
ブログに投稿されない内容に関心の有る方は教材の入手をご検討下さい。
教材の紹介(2020年1月10日版)

 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その8

今回はおばさん(=母音のa)シリーズの第7回目
おばさんと子音の g,k,h,zh との4つの組み合わせです。
この中で g と h にはフレーズはありません。

先ずは おばさん(=母音のa) と子音の gで ga です。
ga は1声と4声が有りますが、いずれもフレーズが無い漢字です。
フレーズの無い漢字は、用例が少なく特別な漢字といえるでしょう。

ピンイン 日本語の意味 重複 漢字 番目 声調 母音 子音
ga ”胳肢窝”という語に使われる。 2 1 おばさん ガードマン
ga 尴尬gan1 ga4 ばつが悪い 1 4 ギター

「胳」の漢字が重複2です。
もう一つは ge1の発音で、
ge1 bo2 <腕>
膊  bao4 zhe0 ge1 bo2 <腕組み>として使われます。
どちらも腕に関係しています。

「尬」ga4 は 尬 gan1 ga4 <ばつが悪い  >として使われます。
使い方の文例は
初対面ってのはいつも気まずい感じがする。
第一次见面 彼此都会感觉  有点儿尴尬    
di4 yi2 ci4 jian4 mian4  bi3 ci3 dou1 hui4 gan3 jue2 you3 dian3 er0 gan1 ga4

漢字 声調                                          用例
1 胳肢窝 ga1 zhi1 wo1 <わきの下>
4 尴尬 gan1 ga4 <ばつがわるい、ぎごちない>

gaの一覧表pdfです。
109,おばさんのg

gaの読み上げです。


次は、おばさん(=母音のa) と子音のkでka の漢字です。

声調は 1声と3声です。

ピンイン 日本語の意味 重複 漢字 番目 声調 母音 子音 フレーズ
ka コーヒー 1  1 おばさん 河童 コーヒー飲むとき/おばさん(a)は、河童(k1)の顔になる。
ka カード 1  3 警察 カード拾った/おばさん(a)は、警察(k3)に届けた。

いずれの漢字も名詞的な用法に使われます。

漢字 声調 用例
1 咖啡 ka1 fei1 <コーヒー>/咖啡厅ka1 fei1 ting1 <喫茶店>/咖啡壶ka1 fei1 hu2 <コーヒーポット>/咖啡馆ka1 fei1 guan3 <喫茶店>
3 卡车 ka3 che1   <トラック (自動車のトラック)>/闪卡shan3 ka3 <メモリースティック>/刷卡shua1 ka3 <カードで支払う>/信用卡xin4 yong4 ka3 <クレジットカード>

kaの一覧表pdfです。
110,おばさんのk

kaの読み上げです。


次は、おばさん(=母音のa) と子音のhでhaの漢字です。
声調は1声と4声です。いずれもフレーズは有りません。

ピンイン 日本語の意味 重複 漢字 番目 声調 母音 子音
ha 擬声語、感嘆詞 ハー 2  1 おばさん ハンカチ
ha ”哈巴”というような語に使われる。 2  4

1声の 「哈」は笑い声として、「哈哈」とか「哈哈哈」のような使われ方もあります。

漢字 声調 用例
1 打哈欠 da3 ha1 qian4 <あくびをする>
4 哈巴腿 ha4 ba1 tui3 <がにまた>

haの一覧表pdfです。
111,おばさんのh

haの読み上げです。

 

次は、おばさん(=母音のa) と子音のzhで zhaです。
3声の漢字が有りません。

ピンイン 日本語の意味 重複 漢字 番目
調
母音 子音 フレーズ
zha 生ビールを数える量詞 2  1 おばさん じゃが芋 ジョッキの生ビールを数える/おばさん(a)に、ジャガイモ(zh1)を投げつける。
zha 水門、上海蟹 1 1 2 女王蜂 上海蟹を/油で揚げる/おばさん(a)は、女王蜂(zh2)と戦う。
zha 油で揚げる 1 2 2
zha しぼる 1 1 4 爺さん 搾り取られた/じいさん(zh4)とおばさん(a)。
zha だます、ふりをする 1  4 

「扎」zha1  <生ビールを数える量詞 >が重複2です。
もう一つは 同じく おばさんの1声で
za1  <縛る、束ねる >です。 
フレーズは
「縛られた/おばさん(a)は座布団(z1)が欲しい。」=za1
用例は  bang3 za1 <くくりつける>です。

漢字 声調         用例
1 扎啤 zha1 pi2 <ジョッキ入りの生ビール>
2 大闸蟹 da4 zha2 xie4 <上海蟹>/清蒸大闸蟹qing1 zheng1 da4 zha2 xie4 <上海蟹の蒸し物>
2 炸酱 zha2 jiang4 <味噌を油で炒めたもの>/炸薯条zha2 shu3 tiao2 <フライドポテト>/炸土豆zha2 tu3 dou4 <フライドポテト>/炸马铃薯zha2 ma3 ling2 shu3 <フライドポテト>/炸土豆片zha2 tu3 dou4 pian4 <ポテトチップ>/干炸子鸡gan1 zha2 zi3 ji1 <ひな鳥のから揚げ>/两碗炸酱面liang3 wan3 zha2 jiang4 mian4 <ジャージャー面二つ>
4 榨汁机 zha4 zhi1 ji1 <ジューサー>/现榨的xian4 zha4 de0 <今搾った>
4 诈骗 zha4 pian4 <詐欺を働く、だまし取る>

zhaの一覧表pdfです。
112,おばさんのzh

zhaの読み上げです。


今回は、ga,ka,ha,zha の4つのピンインについて紹介しました。
ka と zha はフレーズが有るので、ピンインと声調は確実に覚えましょう。

投稿した内容や、添付の内容におかしなところが有ったら、是非連絡ください。
このブログのコメント欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス @  yahoo  ドット co  ドット jp )
にお願いします。

また、現在のブログの進行スピードでは物足りなかったり、
ブログに投稿されない内容に関心の有る方は教材の入手をご検討下さい。
教材の紹介(2020年1月10日版)

 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編 その7

今回はおばさん(=母音のa)シリーズの第6回目
子音の n, l
との組み合わせです。
先ずは おばさんの nです。
1声の発音は無く 2,3,4声の発音です。

ピンイン 日本語の意味
漢字

調
母音 子音 フレーズ
na つかむ、持つ。(介詞)何々を用いて 1  2 おばさん のり つかんだ/おばさん(a) のり(n2)だらけ。
na どの、どれ 1  3 どれが/おばさん(a)の猫(n3)ですか。
na あの、その 1 1 4 にきび あれが/おばさん(a)の、にきび(n4)です。
na 納める 1  4 

「纳」は新しく追加した漢字なのでフレーズはありません。

漢字 声調    用例
2 拿手 na2 shou3 <得意である>/拿不了na2 bu0 liao3 <持ちきれない>/拿不起na2 bu0 qi3 <金額が多すぎて払えない>/拿给我na2 gei3 wo3   <取ってくれ>/拿不起来na2 bu0 qi3 lai2 <重くて持ち上げられない、任に耐えない>/洗桑拿xi3 sang1 na2 <サウナに入る>
3 哪里 na3 li3 <どこ、どちら>/哪怕na3 pa4 <たとえ~でも=即使>
4 那些 na4 xie1 <あれらの、それらの>/那是na4 shi4 <あれは~です>/那怎么na4 zen3 me0 <どうして~だ~のわけが無い>/那正好na4 zheng4 hao3   <丁度良かった。>/那倒不是na4 dao4 bu4 shi4   <そうはいかないわ>
4 纳凉 na4 liang2 <涼む、涼をとる>

上記内容のpdfです。
107,おばさんのn


na (おばさんのn)の読み上げです。

読み上げの中で、伊那のナと言っていますが、伊那は長野県の中に有る地名です。

拿」哪」「那」の文例です。

「拿」na2   <つかむ、持つ。(介詞)何々を用いて>
旅行の荷物を持ってもらえますか?
可以帮我拿行李吗?
ke3 yi3 bang1 wo3 na2 xing2 li0 ma0  

私たちの世代には、結婚後に子供をつくらない事がますます増えています。
就拿我们这一代来说,    婚后不要孩子的越来越多
jiu4 na2 wo3 men0 zhe4 yi2 dai4 lai2 shuo1, hun1 hou4 bu2 yao4 hai2 zi0 de0 yue4 lai2 yue4 duo1
(中国ではこのような傾向が増えていて、丁克家庭 ding1 ke4 jia1 ting2  とか
丁克夫妇 ding1 ke4 fu1 fu4 という言葉があります。)
              

今日について言うと
就拿今天来说吧
jiu4 na2 jin1 tian1 lai2 shuo1 ba0
(”今天” をそのほかの言葉に言い換えれば応用ができます。)

               
かばんから辞書を出します
从皮包里拿出词典
cong2 pi2 bao1 li3 na2 chu1 ci2 dian3    
              
祖父はカナダ人で、祖母はスペイン人です。
爷爷加拿大人,奶奶西班牙人。
ye2 ye0 jia1 na2 da4 ren2, nai3 nai0 xi1 ban1 ya2 ren2
( 加拿大で国名のカナダ の意味になります。西班牙はスペインです。)             

「哪」na3  < どの、どれ >
私は思い出すことが出来ない、新しく買った服をどこに置いたか
我想不起来,   把新买的衣服放在哪儿了
wo3 xiang3 bu4 qi3 lai2, ba3 xin1 mai3 de0 yi1 fu2 fang4 zai4 na3 er2 le0 

私のDVDはあなたのところにありますか?
我的 D V D 在不在你哪儿?
wo3 de0 di1 wei1 di4 zai4 bu0 zai4 ni3 na4 er0

今日はクリスマスです、あなたはどこへ遊びに行きたいですか?
今天圣诞节,  你想去哪儿玩儿?
jin1 tian1 sheng4 dan4 jie2, ni3 xiang3 qu4 na3 er0 wan2 er0                            

上海この都市はどこに行っても人だらけです
上海这个城市,  无论,到哪里都是人山人海
shang4 hai3 zhe4 ge0 cheng2 shi4 ,wu2 lun4, dao4 na3 li3 dou1 shi4 ren2 shan1 ren2 hai3   

     
あなたの誕生日はいつですか?
你的生日是哪一天?
ni3 de0 sheng1 ri4 shi4 na3 yi4 tian1 

                 
あなたはどの国へ留学に行くつもりですか?
你要去哪个国家留学?
ni3 yao4 qu4 na3 ge0 guo2 jia1 liu2 xue2                              

いえいえ、まだまだです
哪里哪里,还差得远呢
  na3 li3 na3 li3,       hai2 cha1 de0 yuan3 ne0  

どなた様ですか?
您哪位?
nin2 na3 wei4                                    

カギはどこにありますか?
钥匙在哪儿?
yao4 shi0 zai4 na3 er0

私はたとえ更に忙しくても一回は長城へ行かなければならない
我哪怕再忙, 也非要去一次长城不可
wo3 na3 pa4 zai4 mang2, ye3 fei1 yao4 qu4 yi2 ci4 chang2 cheng2 bu4 ke3

「那」na4   <  あの、その   >
私達は銀行のローンでその家を買おうと思う
我们打算向银行贷款,  买那套房子
wo3 men0 da3 suan4 xiang4 yin2 hang2 dai4 kuan3, mai3 na4 tao4 fang2 zi0    

どんなに食べても太らない人が羨ましいです
我真羡慕那些,  怎么吃也吃不胖的人
wo3 zhen1 xian4 mu4 na4 xie1, zen3 me0 chi1 ye3 chi1 bu4 pang4 de0 ren2     

私はむしろ寝る、必要ないあんな意味のない映画を見るより
我宁愿睡觉,  也不要看那么没意思的电影
wo3 ning4 yuan4 shui4 jiao4, ye3 bu2 yao4 kan4 na4 me0 mei2 yi4 si1 de0 dian4 ying3

私たちのあれっぽちの給料でどうして足りようか
光靠我们的那一点儿工资怎么够啊!
guang1 kao4 wo3 men0 de0 na4 yi4 dian3 er2 gong1 zi1 zen3 me0 gou4 a0   

あの服は妹のです。
那一件衣服是妹妹的。
na4 yi2 jian4 yi1 fu0 shi4 mei4 mei0 de0

以上でおばさんの n は終わりです。       


次は おばさんの l です。

ピン
イン
日本語の意味 重複


調
母音 子音 フレーズ
la 引っ張る 1 1 1 おばさん ランプ 引っ張る/おばさん(a)ランプ(l1)で黒こげ。
la ”垃圾”という語に使われる。 1  1 Lamp 
la 旧暦の12月、塩漬け干肉 1 1 4 Lily 12月に/ろうそくたらす/からい/おばさん(a)は、Lily(l4)。
la ろうそく 1 2 4
la 辛い 1 3 4
la もれる、書き落とす、抜ける、脱落する、置き忘れる、引き離される 3  4 

と落は、新しく追加した漢字なのでフレーズはありません。
落 は重複が3です。
落 la4 は新しく追加した漢字でフレーズはありません。
la4 の意味は上記のようになりますが、
<
落ちる>の意味では、話し言葉で lao4 書き言葉で luo4 となります。

漢字 声調 用例
1 拉锁 la1 suo3 <ファスナー>/拉链la1 lian4 <ファスナー>/拉面la1 mian4 <手打ちうどん>/拉肚子la1 du4 zi0 <下痢する>/拉丁字母la1 ding1 zi4 mu3 <アルファベット>/沙拉sha1 la1 <サラダ>
1 垃圾 la1 ji1 <ごみ、ちり>/垃圾箱la1 ji1 xiang1 <ゴミ箱>
4 腊月 la4 yue4 <旧暦の12月>
4 蜡烛 la4 zhu2 <ろうそく>/蜡笔la4 bi3 <クレヨン>/蜡光纸la4 guang1 zhi3 <光沢紙>/发蜡fa4 la4 <ヘアワックス>
4 辣椒 la4 jiao1 <唐辛子>/辣酱la4 jiang4 <唐辛子味噌>/辣白菜la4 bai2 cai4 <白菜の唐辛子漬け>/酸辣汤suan1 la4 tang1 <すっぱい辛いスープ>
4 丢三落四 diu1 san1 la4 si4 <忘れっぽい>

 上記内容のpdfです。
108,おばさんのl

 

la (おばさんの l )の読み上げです。

以上でおばさんのlは終わりです。

 

投稿した内容や、添付の内容におかしなところが有ったら、是非連絡ください。
このブログの投稿欄でもいいですし、メールでもいいです。
メールアドレスは
pinyinx1110@yahoo.co.jp 
(ピンイン エックス @  yahoo  ドット co  ドット jp )
にお願いします。

また、現在のブログの進行スピードでは物足りなかったり、
ブログに投稿されない内容に関心の有る方は教材の入手をご検討下さい。
教材の紹介(2020年1月10日版)

前編の「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の内容は
第120回(2019年12月28日投稿)に目次を付けてあるので参照下さい。